Wstępne szacunkowe skonsolidowane dane finansowe za II kwartał 2019 r.

Zarząd UNIMOT S.A. („Spółka”, „Emitent”) z siedzibą w Zawadzkiem informuje, że po analizie i weryfikacji wstępnych, szacunkowych wybranych skonsolidowanych danych finansowych za II kwartał 2019 r. („Dane Wstępne”), podjął decyzję o ich publikacji jako informacji poufnych.

Dane Wstępne skonsolidowane za II kwartał 2019 r. wynoszą:

• Przychody ogółem: 1 009,1 mln zł,

• EBITDA (tj. zysk przed odliczeniem odsetek, podatków, deprecjacją i amortyzacją): 15,1 mln zł,

• EBITDA Skorygowana (tj. zysk EBITDA skorygowany o szacunkową wycenę zapas obowiązkowego paliw płynnych i gazowych oraz zdarzenia jednorazowe): 16,6 mln zł.

 

Porównywalne, przekształcone dane skonsolidowane za II kwartał 2018 r. wynoszą:

• Przychody ogółem: 843,9 mln zł,

• EBITDA (tj. zysk przed odliczeniem odsetek, podatków, deprecjacją i amortyzacją): -4,6 mln zł,

• EBITDA Skorygowana (tj. zysk EBITDA skorygowany o szacunkową wycenę zapas obowiązkowego paliw płynnych i gazowych oraz zdarzenia jednorazowe): -1,4 mln zł.

 

Główny wpływ na skonsolidowane wyniki finansowe w II kwartale 2019 r. miały poniższe czynniki:

1. Sprzyjające otoczenie zewnętrzne (zarówno marże handlowe oleju napędowego, jak i wolumeny), szczególnie w kwietniu.

2. Wyższe od zakładanych wolumeny sprzedaży biopaliw w efekcie większej liczby wygranych przetargów.

3. Wyższe wolumeny i marże na gazie LPG mimo wymagającego otoczenia zewnętrznego.

4. Niższe koszty operacyjne w efekcie przeprowadzonego programu optymalizacyjnego.

5. Wycena zapasu obowiązkowego paliw płynnych – wpływ: -2,9 mln zł

6. Zdarzenie jednorazowe w postaci sprzedaży aktywów biznesu butli gazu LPG – wpływ: +1,4 mln zł

Zarząd Spółki uznał informacje o skonsolidowanych Danych Wstępnych za poufne w związku z faktem, że poziom EBITDA Skorygowana znacząco odbiega od analogicznych danych roku poprzedniego.

Szacunki dokonane zostały według najlepszej wiedzy Zarządu na dzień ich sporządzania i mogą ulec zmianie. Ostateczne dane zostaną opublikowane w raporcie okresowym za I półrocze 2019 r. w dniu 21 sierpnia 2019 r., zgodnie z raportem bieżącym 2/2019.

Półroczne sprawozdanie finansowe obecnie jest w trakcie przygotowania i w trakcie przeglądu przez biegłego rewidenta. Zaprezentowane powyżej dane mogą ulec zmianie. W przypadku wystąpienia znaczącej zmiany danych finansowych Emitent opublikuje dodatkowy raport bieżący z ich aktualizacją.

Podstawa prawna:

art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie MAR).

Osoby reprezentujące Spółkę:

Marek Moroz, Wiceprezes Zarządu