Asfalt V3000

Przewiń menu

Informacje podstawowe

Zastosowanie

Specyfikacja

Do pobrania

Złóż zamówienie

1. Identyfikacja wyrobu

Asfalt V 3000 – zgodny z wymaganiami EN 12591.

Wyroby należy dostarczać w izolowanych cysternach samochodowych, w stanie ciekłym w podwyższonej temperaturze zapewniającej wymaganą pompowalność.

Temperatura transportowanego asfaltu powinna mieścić się w przedziale 110 – 140 °C

Ogólne zasady bezpieczeństwa transportu asfaltu modyfikowanego polimerami według przepisów ADR/RID.

2. Warunki magazynowania

Asfalt drogowy należy przechowywać w izolowanych zbiornikach stalowych posiadających system grzewczy, zamkniętych, chroniących produkt przed zanieczyszczeniem i zawodnieniem.

Maksymalna temperatura magazynowania nie powinna przekroczyć – patrz w zakładce specyfikacja.

Nie są znane przypadki braku stabilności magazynowania, w których asfalt V3000 w wyżej wymienionych warunkach magazynowania utraciłby pożądane właściwości na skutek np. separacji faz. Niemniej należy zminimalizować czas magazynowania w temperaturach technologicznych 110-140 °C, tak aby zapobiec twardnieniu asfaltu na skutek starzenia.

W przypadku konieczności magazynowania w warunkach nieokreślonych w niniejszym dokumencie należy się skontaktować z producentem w celu określenia dalszego postępowania z wyrobem.

3. Postępowanie w laboratorium i produkcja przemysłowa.

Podczas produkcji, układania i zagęszczania oraz badań laboratoryjnych mieszanek mineralno-asfaltowych z użyciem asfaltu drogowego zaleca się stosować temperatury technologiczne podane w tablicy poniżej.

Asfalty rodzaju V1500, V3000, V6000 i V12000 to miękkie lepiszcza stosowane do budowy nawierzchni drogowych na drogach o niskim natężeniu ruchu , głównie w krajach, gdzie występują bardzo ostre zimy (np. w krajach skandynawskich). Dla przykładu stosowany jest w Norwegii w rejonach, gdzie średnia roczna temperatura wynosi poniżej 6 st. C. Asfalty miękkie często stosowane są w technologiach z wykorzystaniem materiału z recyklingu: zarówno do podbudów (z mieszanki żwirowo-bitumicznej) jak również do produkcji mieszanek mineralno- asfaltowych z zastosowaniem asfaltu spienionego.

Asfalty miękkie V3000, V6000 i V12000 można również stosować do budowy i utwardzania dróg gruntowych o bardzo małym obciążeniu ruchem za pomocą mieszanek mineralno-asfaltowych z bardzo miękkiego betonu asfaltowego wg normy EN 13108-3, takie zastosowania powszechne są na Litwie i Łotwie.

Temperatury technologiczne mieszanek mineralno-asfaltowych:

Rodzaj lepiszcza :

asfalt drogowy miękki

V 3000

Postępowanie z próbkami w laboratorium

Sposób postępowania z próbkami (czas rozgrzewania i temperaturę) określa norma EN 12594.

Po rozgrzaniu próbek w pojemnikach należy je ujednorodnić przez mieszanie.

Należy unikać wielokrotnego rozgrzewania próbek.

Temperatura zagęszczania próbek

W laboratorium zgodnie z EN 12697-30

100 ± 5 °C

Produkcja przemysłowa

 

Maksymalna temperatura magazynowania asfaltu  140°C
Temperatura pompowania asfaltu

110-140°C

Temperatura produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej w technologii „na gorąco”

mma typ C

mma typ S

100 – 120°C

(55)1  65 – 85°C

Zamówienie na asfalt możesz złożyć: