MODBIT HiMA 25/55-80

Informacje podstawowe

Specyfikacja

Do pobrania

Złóż zamówienie

Asfalt wysokomodyfikowany polimerami to nowa odsłona zaawansowanych technicznie asfaltów. Poziom modyfikacji polimerem rodzaju SBS jest ponad dwukrotnie większy niż w asfaltach modyfikowanych, które są stosowanie powszechnie w warstwach ścieralnych nawierzchni drogowych. Wysoka zawartość modyfikatora przekłada się na uzyskanie mikrostruktury asfaltu z przewagą fazy polimerowej, dzięki czemu wyrób posiada podwyższone parametry funkcjonalne, jednocześnie nie powodując utrudnień przy wbudowywaniu gotowej mieszanki mineralno-asfaltowej.

Asfalt wysokomodyfikowany polimerami (rodzaje 25/55-80, 45/80-80 oraz 65/105-80) stosuje się do budowy i utrzymania dróg, lotnisk i innych powierzchni utwardzonych. Rekomendowane zastosowanie tego rodzaju lepiszcza to w szczególności mieszanki mineralno-asfaltowe w warstwach konstrukcyjnych bardzo trwałych – „długowiecznych” nawierzchni drogowych, w których wymagana jest bardzo wysoka odporność na starzenie, odporność na spękania zmęczeniowe i niskotemperaturowe oraz odporność na odkształcenia trwałe. Zgodny z normą PN-EN 14023:2011/Ap2:2020-02.

Parametr Jednostka Wartość Klasa Metoda badań
Penetracja w 25°C 1/10 mm 25 – 55 3 PN-EN 1426
Temperatura mięknienia °C ≥ 80 2 PN-EN 1427
Siła rozciągania metoda z duktylometrem w 15°C J/cm2 ≥ 0,5 8 PN-EN 13589
Zmiana masy po starzeniu w 163°C % m/m ≤ 0,5 3 PN-EN 12607-1
Pozostała penetracja w 25°C po starzeniu w 163°C % ≥ 60 7 PN-EN 12607-1

PN-EN1426

Wzrost temperatury mięknienia po starzeniu w 163°C °C ≤ 8 2 PN-EN 12607-1

PN-EN1427

Temperatura zapłonu °C ≥ 235 3 PN-EN ISO 2592
Temperatura łamliwości °C ≤ -15 7 PN-EN 12593
Nawrót sprężysty w 25°C °C ≥ 80 2 PN-EN 13398
Przedział plastyczności °C TBR 1  –
Spadek temperatury mięknienia po starzeniu w 163°C °C TBR 1 PN-EN 12607-1

PN-EN1427

Nawrót sprężysty w 25°C  po starzeniu w 163°C % ≥ 50 4 PN-EN 12607-1

PN-EN 13398

Stabilność magazynowania

Różnica temperatur mięknienia

°C ≤ 5 2 PN-EN 13399

PN-EN 1427

Zamówienie na asfalt możesz złożyć: