MODBIT 25/55-60 CR

Informacje podstawowe

Specyfikacja

Do pobrania

Złóż zamówienie

Asfalt modyfikowany polimerami z dodatkiem gumy stosuje się jako materiał wiążący w mieszankach mineralno-asfaltowych, przeznaczonych do budowy i utrzymania dróg, lotnisk i innych powierzchni utwardzonych. Lepiszcze z gumą można stosować, jako zamiennik standardowych asfaltów modyfikowanych, po uprzednim sprawdzeniu wszystkich właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej na recepcie wzorcowej, wymaganych w przepisach krajowych oraz specyfikacji technicznej. W szczególności zaleca się zastosowanie tego lepiszcza do warstw podbudów i wiążących z mieszanek o podwyższonym module sztywności typu AC WMS. Asfalt bazowy oraz dodatek gumy zastosowany w lepiszczu MODBIT 25/55-60 CR, wpływają na poszerzenie zakresu lepkosprężystości asfaltu. Efekt jest widoczny głównie w badaniach właściwości funkcjonalnych, gdzie parametry mieszanki mineralno-asfaltowej po starzeniu oraz w niskich temperaturach są korzystniejsze niż mieszanki wykonanej z asfaltu drogowego oraz PMB. Zgodny z normą PN-EN 14023:2011/Ap2:2020-02.

Parametr Jednostka Wartość Klasa Metoda badań
Penetracja w 25°C 1/10 mm 25 – 55 3 PN-EN 1426
Temperatura mięknienia °C ≥ 60 6 PN-EN 1427
Siła rozciągania (energia odkształcenia) J/cm2 ≥2 w 10°C 6 PN-EN 13589

PN-EN 13703

Zmiana masy po starzeniu % m/m ≤ 0,5 3 PN-EN 12607-1
Pozostała penetracja w 25°C po starzeniu % ≥ 60 7 PN-EN 12607-1

PN-EN 1426

Wzrost temperatury mięknienia po starzeniu °C ≤ 8 2 PN-EN 12607-1

PN-EN 1427

Temperatura zapłonu °C ≥ 235 3 PN-EN ISO 2592
Temperatura łamliwości °C ≤ -10 5 PN-EN 12593
Nawrót sprężysty w 25°C % ≥ 60 4 PN-EN 13398
Stabilność składowania – różnica mięknienia °C ≤ 5 2 PN-EN 13399

PN-EN 1427

Spadek temperatury mięknienia po starzeniu °C TBR 1 PN-EN 12607-1

PN-EN 1427

Nawrót sprężysty w 25°C po starzeniu % ≥ 50 4 PN-EN 12607-1

PN-EN13398

Zamówienie na asfalt możesz złożyć: