Podwyższenie prognozy skorygowanej EBITDA na 2019 r.

Zarząd UNIMOT S.A. („Emitent”) z siedzibą w Zawadzkiem informuje o aktualizacji prognozy skonsolidowanej EBITDA skorygowanej („EBITDA Skorygowana”) na 2019 r., którą Emitent opublikował w Strategii Grupy Kapitałowej UNIMOT („Strategia”) przekazanej do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 30/2018.

Zaktualizowana prognoza EBITDA Skorygowana na 2019 r. wynosi 46,2 mln zł. Dotychczasowa prognoza, opublikowana w Strategii, wynosiła 34,0 mln zł.

Zarząd podjął decyzję o podwyższeniu prognozy EBITDA Skorygowana w oparciu o skonsolidowane wyniki finansowe za I kwartał 2019 r., szacunki skonsolidowanych wyników finansowych za II kwartał 2019 r., które podał do publicznej wiadomości 5 sierpnia 2019 r. raportem bieżącym nr 20/2019, oraz w niewielkim stopniu zmienione założenia budżetowe na III i IV kwartał 2019 r.

Na bazie wyżej wymienionych danych, EBITDA Skorygowana za I półrocze 2019 r. wynosi 27,7 mln zł, co oznacza wykonanie dotychczasowej prognozy na cały rok 2019 w ponad 80%.

Wyższa od założeń EBITDA Skorygowana za I półrocze 2019 r. wynikała przede wszystkim ze sprzyjających warunków rynkowych w segmencie sprzedaży oleju napędowego oraz większej liczby wygranych przetargów na biopaliwa. Zarząd podkreśla, że dotychczasowe założenia na III i IV kwartał 2019 r. nie uległy istotnym zmianom.

Zarząd uznał informację za poufną ze względu na istotną różnicę pomiędzy dotychczasową wartością prognozy a wartością zaktualizowaną.

Zaktualizowana prognoza została przygotowana według najlepszej wiedzy Zarządu na dzień jej sporządzenia i może ulec zmianie. Zarząd Emitenta będzie dokonywał bieżącej oceny możliwości realizacji prognozy, a w przypadku jej istotnej zmiany – przekaże taką informację do publicznej wiadomości.

Podstawa prawna:

art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie MAR).

Osoby reprezentujące Spółkę:

Marek Moroz, Wiceprezes Zarządu