Asfalt V6000

Przewiń menu

Informacje podstawowe

Zastosowanie

Specyfikacja

Do pobrania

Złóż zamówienie

1. Identyfikacja wyrobu

Asfalt V 6000 – zgodny z wymaganiami EN 12591.

2. Transport i rozładunek:

Wyroby należy dostarczać w izolowanych cysternach samochodowych, w stanie ciekłym
w podwyższonej temperaturze zapewniającej wymaganą pompowalność.

Temperatura transportowanego asfaltu powinna mieścić się w przedziale 120 – 145 °C
Optymalna temperatura pompowania mieści się w przedziale 120 – 145°C. Minimalna temperatura pompowania wynosi 90°C
Ogólne zasady bezpieczeństwa transportu asfaltu V6000 według przepisów ADR/RID.

3. Warunki magazynowania

Asfalt drogowy należy przechowywać w izolowanych zbiornikach stalowych posiadających system grzewczy, zamkniętych, chroniących produkt przed zanieczyszczeniem i zawodnieniem.

Maksymalna temperatura magazynowania nie powinna przekroczyć 145°C.

Nie są znane przypadki braku stabilności magazynowania, w których asfalt V6000 w wyżej wymienionych warunkach magazynowania utraciłby pożądane właściwości na skutek np. separacji faz, Niemniej należy zminimalizować czas magazynowania w temperaturach technologicznych 120-145 °C, tak aby zapobiec twardnieniu asfaltu na skutek starzenia.

W przypadku konieczności magazynowania w warunkach nieokreślonych w niniejszym dokumencie należy się skontaktować z producentem w celu określenia dalszego postępowania z wyrobem.

4. Informacja dotycząca bezpieczeństwa zdrowia i środowiska

Wszelkie informacje wymagane rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (REACH) nr WE 1907/2006 zawarte są w „Informacji o składnikach mieszaniny, dla których nie wymagana jest Karta Charakterystyki

Asfalt V 6000 to miękkie lepiszcze stosowane do budowy nawierzchni drogowych na drogach o niskim natężeniu ruchu , głównie w krajach, gdzie występują bardzo ostre zimy (np. w krajach skandynawskich). Dla przykładu stosowany jest w Norwegii w rejonach, gdzie średnia roczna temperatura wynosi poniżej 6 st. C.

Asfalt ten często stosowany jest w technologiach z wykorzystaniem materiału z recyklingu: zarówno do podbudów (z mieszanki żwirowo-bitumicznej) jak również do produkcji mieszanek mineralno- asfaltowych z zastosowaniem asfaltu spienionego.

Asfalt miękki V 6000 można również stosować do budowy i utwardzania dróg gruntowych o bardzo małym obciążeniu ruchem za pomocą mieszanek mineralno-asfaltowych z bardzo miękkiego betonu asfaltowego wg normy EN 13108-3. Takie zastosowania powszechne są na Litwie i Łotwie.

Postępowanie w laboratorium i produkcja przemysłowa.

Podczas produkcji, układania i zagęszczania oraz badań laboratoryjnych mieszanek mineralno-asfaltowych z użyciem asfaltu drogowego zaleca się stosować temperatury technologiczne podane w tablicy poniżej.

Temperatury technologiczne mieszanek mineralno-asfaltowych:

Rodzaj lepiszcza :

asfalt drogowy miękki

V 6000

Postępowanie z próbkami w laboratorium

Sposób postępowania z próbkami (czas rozgrzewania i temperaturę) określa norma EN 12594.

Po rozgrzaniu próbek w pojemnikach należy je ujednorodnić przez mieszanie.

Należy unikać wielokrotnego rozgrzewania próbek.

Temperatura zagęszczania próbek

W laboratorium zgodnie z EN 12697-30

110 ± 5 °C

Produkcja przemysłowa

 

Maksymalna temperatura magazynowania asfaltu  145°C
Temperatura pompowania asfaltu

120-145°C

Temperatura produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej w technologii „na gorąco”

mma typ C

mma typ S

100 – 120°C

(65)1     75 – 90°C

Zamówienie na asfalt możesz złożyć: