Przetargi

UNIMOT Bitumen Sp. z o.o. zaprasza Państwa do złożenia oferty na realizację następujących zadań:

Realizacja serwisowania stacji uzdatniania wody i dostawy środków do kondycjonowania wody na terenie Zakładu Produkcyjnego Jasło

Rozwiń Zwiń

Szanowni Państwo,                                                                                                                                                                                                                                    

UNIMOT Bitumen Sp. z o.o. zaprasza Państwa do złożenia oferty na realizację zadania „Realizacja serwisowania stacji uzdatniania wody i dostawy środków do kondycjonowania wody na terenie Zakładu Produkcyjnego Jasło”

 

Zapytanie obejmuje realizację usług:

 • serwisowania stacji uzdatniania wody,
 • remontów i bieżących napraw stacji uzdatniania,
 • przeprowadzania badań kontrolnych wody kotłowej oraz chłodniczej,
 • dostaw środków do kondycjonowania wody na instalacjach w Zakładzie Produkcyjnym w Jaśle.

 

Pytania i odpowiedzi.

 

Pytania należy zadawać wyłącznie na adres e-mail: wojciech.pyznar@unimotbitumen.pl   w wyznaczonym terminie. Na pytania zadane inną drogą lub po terminie nie będą udzielane odpowiedzi. Odpowiedzi zostaną udzielone wszystkim uczestnikom postępowania w wyznaczonym terminie lub niezwłocznie po upływie terminu zadawania pytań.

Pytania można składać nie później niż do dnia 11-09-2023 roku do godz. 12:00.

Odpowiedzi na pytania, które wpłynęły w podanym wyżej terminie zostaną przekazane w terminie do dnia 13-09-2023r.

Pytania i wnioski, które wpłyną po dniu i godzinie wyznaczonej nie będą rozpatrywane.

 

Opis sposobu przygotowania ofert.

Oferent zobowiązany jest zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w Zapytaniu Ofertowym i dołączonymi do niego dokumentami i na ich podstawie przygotować Ofertę.

Oferenta zainteresowanego tematem prosimy o:

 • wizję lokalną celem zapoznania się z zakresem usługi;
 • złożenie Oferty do 17-09-2023 roku, do godz. 24:00.

Oferta powinna być złożona tylko na adres e-mail: wojciech.pyznar@unimotbitumen.pl z napisem Oferta na „Realizację serwisowania stacji uzdatniania wody i dostawy środków do kondycjonowania wody na terenie Zakładu Produkcyjnego Jasło”

 1. Złożenie oferty do UNIMOT Bitumen Sp. z o.o., nie gwarantuje przekazania oferentowi zadania do realizacji.
 2. Ofertę należy załączyć w formacie PDF.
 3. Dokumentacja ofertowa powinna być sporządzona w języku polskim i podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania firmy.
 4. Kompletna dokumentacja ofertowa powinna zawierać:
 • Ofertę z następującymi danymi:
  • wyceny realizacji zadań zgodnie z przedstawionymi w załączniku kryteriami,
  • numer konta, na które (w przypadku zlecenia dostawy) będą realizowane płatności,
  • adres poczty elektronicznej, z którego będą wysyłane faktury.
 • Akceptację dla wzoru umowy przedstawionej jako załącznik nr 1.
  Akceptację należy przedstawić w formie oświadczenia.
 • Listę referencyjną, wraz z wykazem wykonanych w ostatnich 3 latach zadań o zakresie podobnym lub zgodnym z przedmiotem Zapytania Ofertowego. Przedstawienie minimum 3 referencji potwierdzających że w/w usługi zostały wykonane należycie. Dane firmy/osoby, która może potwierdzić fakt współpracy z dostawcą, w przedmiocie.
 • Opis posiadanego parku maszynowego oraz zaplecza technicznego pozwalającego na realizację zadań będących przedmiotem zapytania przetargowego. UNIMOT Bitumen zastrzega sobie możliwość auditu tego obszaru przed rozstrzygnięciem procesu przetargowego.
 • Listę podwykonawców,
 • Aktualny wypis z właściwego rejestru potwierdzający występowanie Oferenta
  w obrocie prawnym, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (KRS, NIP, REGON).
 • Pełnomocnictwo do reprezentowania Spółki z określeniem zakresu – podpisane przez osoby reprezentujące Oferenta (jeśli dotyczy).
 • Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że Oferent nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, ze uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie wykonania decyzji właściwego organu (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania Ofert).
 • Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające, że Oferent nie zalega z opłacaniem opłat i składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub zaświadczenie, ze uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie wykonania decyzji właściwego organu (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania Ofert).
 • Potwierdzenie z Urzędu Skarbowego uzyskania statusu czynnego podatnika podatku VAT.
 • Sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy, jeżeli takie sprawozdanie jest prawnie wymagane.
 1. Oferent nie może wprowadzić zmian w dokumentacji ofertowej po upływie terminu składania ofert.
 2. Spółka zastrzega sobie prawo do podziału Zadania pomiędzy poszczególnych Oferentów, jak również do zmniejszenia zakresu prac, na każdym (dowolnym) etapie procesu wyboru kontrahenta dla przedmiotowego zadania.
 3. Spółka może odrzucić ofertę, jeżeli:
  1. jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego, a w szczególności, gdy nie zawiera kompletu danych wymienionych w punkcie 4 zapytania ofertowego,
  2. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
  3. została złożona przez Oferenta wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert,
  4. zawiera błędne obliczenie ceny, niebędące oczywistą omyłką pisarską,
  5. jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
 1. Zmiany w treści i wycofanie oferty.
  1. Oferent może zmienić lub wycofać ofertę jedynie przed wyznaczonym terminem składania ofert poprzez pisemne powiadomienie Spółki.
  2. Powiadomienie o zmianie lub wycofaniu oferty musi być przygotowane, oznaczone
   i opisane „modyfikacja” lub „wycofanie”.
  3. Żadna oferta nie może być zmieniona lub wycofana po upływie składania ofert.
 2. Termin związania ofertą.
  Oferent jest związany ofertą w okresie 90 dni od terminu składania ofert.
 1. Wyniki postępowania i warunki zawarcia umowy.
  1. Spółka powiadomi o wyniku postępowania przesyłając niezwłocznie zawiadomienie do Oferentów, którzy złożyli ofertę.
  2. Warunkiem zawarcia umowy jest zaakceptowanie wzoru umowy przedstawionego jako załącznik nr 1 oraz pozostałych załączników do zapytania ofertowego. Akceptacja ma być wyrażona w formie Oświadczenia Oferenta i dołączona do Oferty.

Jednocześnie informujemy, że zastrzegamy sobie prawo do odwołania zapytania ofertowego bez podania przyczyny oraz prawo do przeprowadzenia wyboru kontrahenta  w kilku etapach.

Z poważaniem
Komisja Wyboru Kontrahenta

 

Załączniki:

 1. Umowa
 2. Specyfikacja techniczna
 3. Kryteria wyboru kontrahenta
 4. Klauzula informacyjna o ochronie danych osobowych (integralna część w/w umowy)