Standardy CSR

Szanowny Kontrahencie,

w UNIMOT Bitumen Sp. z o.o. (dalej: UNIMOT Bitumen) jesteśmy świadomi spoczywającej na nas odpowiedzialności za skutki naszych działań, a także pełnionej roli w procesie kształtowania standardów etycznych i biznesowych, funkcjonujących w naszym otoczeniu. Dlatego zarówno w stosunkach wewnętrznych, jak i w relacjach z naszymi kontrahentami oraz w komunikacji i działalności społecznej kierujemy się zasadami Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR), stosując przy tym jednolite standardy oceny etycznego postępowania pracowników i partnerów biznesowych, poszanowania praw człowieka, przestrzegania praw pracowniczych oraz dbałości o środowisko naturalne.

Bardzo ważne w naszej codziennej pracy są zasady profesjonalizmu, szacunku, transparentności i współpracy w poczuciu odpowiedzialności za wpływ naszych działań na otoczenie, jednocześnie podkreślając nasze zaangażowanie w budowanie jak najlepszych wzorców ochrony i przestrzegania praw człowieka, standardów pracy, ochrony środowiska oraz przeciwdziałania korupcji.

Powyższe zasady oraz praktyki, na których się opieramy mają charakter uniwersalny i powinny wyznaczać kierunki działań oraz standardy obowiązujące w każdej strukturze, niezależnie od jej rozmiaru, stopnia złożoności czy obszaru, na którym funkcjonuje. Dlatego też, dokładając wszelkich starań w procesie wdrożenia jak najwyższych standardów etycznych we własnej organizacji, chcemy jednocześnie, aby stanowiły
one również ważne wzorce dla wszystkich podmiotów biorących udział w procesie realizacji naszych zadań.

Dlatego wymagamy od Ciebie Kontrahencie wypełnienia poniższych standardów w aspekcie:

OCHRONY ŚRODOWISKA

Rozwiń Zwiń

Przestrzegania obowiązujących przepisów prawa dotyczących szeroko rozumianej ochrony środowiska, w szczególności w zakresie uzyskania niezbędnych zezwoleń, dokonania zgłoszeń i składania informacji oraz respektowania ograniczeń korzystania ze środowiska, wykorzystania potencjału gospodarki o obiegu zamkniętym oraz postępowania zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju i podejmowania działań ograniczających negatywny wpływ własnej działalności na środowisko naturalne.

BEZPIECZEŃSTWA

Rozwiń Zwiń

Zapewnienia, przestrzegania i stosowania obowiązujących przepisów prawa, zasad i standardów postępowania oraz norm branżowych w zakresie szeroko rozumianego bezpieczeństwa pracy, bezpieczeństwa procesowego, ochrony zdrowia i ochrony przeciwpożarowej, odnoszących się do prowadzonej przez Ciebie działalności, a także przestrzegania zobowiązań podjętych w tym obszarze w ramach współpracy z UNIMOT Bitumen. Podejmowania działań w zakresie minimalizowania ryzyk zawodowych, procesowych i technicznych, jak i zapobiegania wypadkom przy pracy jak i innym zagrożeniom. Promowania kultury bezpieczeństwa pracy oraz stosowania reguły „zero tolerancji” dla lekceważenia zasad i nieprzestrzegania wymagań bezpieczeństwa.

PRAW CZŁOWIEKA

Rozwiń Zwiń

Promowania równości szans pracowników oraz zapewnienia godnych warunków pracy wolnej od wszelkiego rodzaju dyskryminacji. Przestrzegania obowiązujących przepisów z zakresu prawa pracy, w tym między innymi dotyczących minimalnego wynagrodzenia za pracę, czasu pracy oraz wolności zrzeszania się pracowników.

Wdrożenia międzynarodowych standardów praw człowieka, a także braku tolerancji dla wszelkich form pracy nielegalnej, przymusowej, niewolniczej czy też pracy poniżającej godność ludzką.

WPŁYWU NA SPOŁECZEŃSTWO

Rozwiń Zwiń

Uwzględnienia w prowadzonej działalności gospodarczej kwestii społecznych i dążenia do integracji własnej działalności z wartościami społecznymi, środowiskowymi, etycznymi i związanymi z prawami człowieka.

ZAKAZU KORUPCJI I PŁATNEJ PROTEKCJI

Rozwiń Zwiń

Bezwzględnego braku tolerancji dla zachowań o charakterze korupcyjnym, przez co należy rozumieć zakaz oferowania i przekazywania jakichkolwiek korzyści majątkowych lub osobistych w celu wywarcia wpływu na jakiekolwiek decyzje kadry partnerów biznesowych
lub urzędników państwowych.

Niepodejmowania działań prowadzących do wyboru Twojej oferty w sposób sprzeczny z prawem lub dobrymi obyczajami oraz niebrania udziału w jakichkolwiek porozumieniach lub ustaleniach z innymi podmiotami trzecimi, które miałyby na celu wywarcie wpływu na wybór Twojej oferty
w toku postępowania zakupowego.

BRAKU KONFLIKTU INTERESÓW

Rozwiń Zwiń

Niezwłocznego informowania o wystąpieniu w naszych stosunkach jakiegokolwiek konfliktu interesów, który mógłby stanowić przeszkodę
dla należytego przeprowadzania procesu zakupowego i wykonywania Umowy/ Zamówienia, wpływać na Twoją lub naszą bezstronność, jakość wykonywanych przez Ciebie prac lub usług, niezależność lub rzetelność, a także zachowania należytej staranności w zakresie wymaganym dla prowadzonej działalności gospodarczej oraz podejmowania działań zmierzających do unikania konfliktu interesów.

ZOBOWIĄZANIA TWOICH PARTNERÓW DO PRZESTRZEGANIA POWYŻSZYCH ZASAD

Rozwiń Zwiń

Jednocześnie oczekujemy, że powyższe zasady będą w pełni przestrzegane nie tylko przez naszych bezpośrednich Kontrahentów
i Współpracowników, ale przez wszystkie podmioty zaangażowane w procesy inicjowane przez UNIMOT Bitumen. Dlatego też wymagamy, abyś jako nasz Kontrahent zobowiązał również swoich partnerów, współpracowników, dostawców oraz wszystkie inne osoby,
które uczestniczą w realizacji działań na naszą rzecz, do przestrzegania wszystkich tych zasad. Tylko bowiem w ten sposób jesteśmy w stanie wywrzeć realny wpływ na promocję naszych wartości i kształtowanie się pożądanych przez nas postaw w biznesie i w życiu zawodowym.