Raport bieżący nr 7/2015

Zarząd UNIMOT S.A. („Spółka”, „Emitent”) z siedzibą w Zawadzkiem informuje, iż w dniu 03.02.2015r. Prezes Urzędu Regulacji Energetyk udzielił Spółce koncesji na prowadzenie działalności w zakresie obrotu paliwami ciekłymi z zagranicą (OPZ) na okres od 05.02.2015 r. do 31.12.2016 r.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". Osoby reprezentujące Spółkę:

Osoby reprezentujące Spółkę:

Przemysław Podgórski, Prezes Zarządu
Małgorzata Garncarek, Członek Zarządu