Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania głosów na WZA przez Blue Line Engineering S.A.

Zarząd Unimot S.A. z siedzibą w Zawadzkiem („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 05.02.2015r. otrzymał zawiadomienie sporządzone na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, od Blue Line Engineering S.A. (dalej: Blue Line), w którym Blue Line poinformował, że w wyniku sprzedaży w dniu 02.02.2015r. przez Blue Line akcji na okaziciela serii E spółki Unimot S.A w liczbie 377 589 (słownie: trzysta siedemdziesiąt siedem pięćset osiemdziesiąt dziewięć) Blue Line Engineering Spółka Akcyjna zmniejszyła swój udział w ogólnej liczbie głosów w spółce Unimot S.A. poniżej 5%.
Przed sprzedażą akcji na okaziciela serii E Unimot S.A. – spółka Blue Line Engineering Spółka Akcyjna posiadała 377 589 akcji na okaziciela serii E, co stanowiło 6,47% udziałów w kapitale zakładowym Unimot S.A. i 5,78% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu.
Po sprzedaży akcji na okaziciela serii E Unimot S.A. – spółka Blue Line nie posiada akcji na okaziciela serii E, w związku z tym nie posiada udziałów w kapitale zakładowym Unimot S.A. i głosów na walnym zgromadzeniu.
Blue Line Engineering Spółka Akcyjna poinformowała również, że:
– Nie występują podmioty zależne od Blue Line Engineering Spółka Akcyjna, które posiadają akcje spółki Unimot S.A.
– Nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c. ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Podstawa prawna:

art. 69, ust 1 pkt. 2) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Przemysław Podgórski, Prezes Zarządu
Małgorzata Garncarek, Członek Zarządu.