Rejestracja przez Sąd zmiany wysokości kapitału zakładowego Emitenta i statutu Spółki w tym zakresie.

Zarząd Unimot S.A. z siedzibą w Zawadzkiem („Spółka”, „Emitent”) informuje, że powziął informację z Centralnej Informacji KRS o postanowieniu Sądu Rejonowego w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 09 listopada 2017 r. w sprawie rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego i związanej z tym zmiany statutu.

Rejestracja obejmuje podwyższenie kapitału zakładowego Spółki z kwoty 8 031 797 zł (słownie: osiem milionów trzydzieści jeden tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt siedem złotych) do kwoty 8 197 818 zł (słownie: osiem milionów sto dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset osiemnaście złotych), co nastąpiło poprzez objęcie przez uprawnionego posiadacza warrantów subskrypcyjnych serii E, akcji serii K, w ramach prywatnej oferty akcji o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda i łącznej wartości nominalnej 166 021 zł (słownie: sto sześćdziesiąt sześć tysięcy dwadzieścia jeden złotych)

Po rejestracji podwyższenia kapitał zakładowy Spółki wynosi 8 197 818 zł (słownie: osiem milionów sto dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset osiemnaście złotych) i dzieli się na 8 197 818 (słownie: osiem milionów sto dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset osiemnaście) akcji o wartości nominalnej równej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda akcja, w
tym:

 1. 100 000 (słownie: sto tysięcy) akcji serii A
 2. 600 000 (słownie: sześćset tysięcy) akcji serii B
 3. 2 400 000 (słownie: dwa miliony czterysta tysięcy) akcji serii C,
 4. 103 797 (słownie: sto trzy tysiące siedemset dziewięćdziesiąt siedem) akcji serii D,
 5. 400 000 (słownie: czterysta tysięcy) akcji serii E,
 6. 400 000 (słownie: czterysta tysięcy) akcji serii F,
 7. 400 000 (słownie: czterysta tysięcy) akcji serii G,
 8. 400 000 (słownie: czterysta tysięcy) akcji serii H,
 9. 1 028 000 (słownie: jeden milion dwadzieścia osiem tysięcy) akcji serii I,
 10. 2 200 000 (słownie: dwa miliony dwieście tysięcy) akcji serii J.
 11. 166 021 (słownie: sto sześćdziesiąt sześć tysięcy dwadzieścia jeden) akcji serii K.

Ogólna liczba głosów ze wszystkich akcji po zarejestrowaniu zmiany wynosi: 8 197 818 (słownie: osiem milionów sto dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset osiemnaście).

W związku z rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa powyżej, dokonano rejestracji zmiany par. 6 ust. 1 Statutu Spółki.

Dotychczasowa treść par. 6 ust. 1 Statutu Spółki brzmiała: „1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 8.031.797,00 zł (osiem milionów trzydzieści jeden tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt siedem złotych) i dzieli się na 8.031.797 (osiem milionów trzydzieści jeden tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt siedem) akcji, w tym:

 

a/ 100.000 (sto tysięcy) akcji imiennych serii A o numerach od „000 000 001” do „000 100 000”,

b/ 600.000 (sześćset tysięcy) akcji imiennych serii B o numerach od „000 000 001” do „000 600 000”,

c/ 2.400.000 (dwa miliony czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od „000 000 001” do „002 400 000”,

d/ 103.797 (sto trzy tysiące siedemset dziewięćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od „000 000 001” do „000 103 797”,

e/ 400.000 (czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o numerach od „000 000 001” do „000 400 000”,

f/ 400.000 (czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o numerach od „000 000 001” do „000 400 000”,

g/ 400.000 (czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G o numerach od „000 000 001” do „000 400 000”,

h/ 400.000 (czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H o numerach od „000 000 001” do „000 400 000”,

i/ 1.028.000 (milion dwadzieścia osiem tysięcy) akcji na okaziciela serii I o numerach od „000 000 001” do „001 028 000”,

j/ 2.200.000 (dwa miliony dwieście tysięcy) akcji na okaziciela serii J o numerach od „000 000 001” do 002 200 000”.

 

Po zarejestrowaniu zmian treść par. 6 ust. 1 Statutu Spółki brzmi:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 8.197.818,00 zł (osiem milionów sto dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset osiemnaście złotych) i dzieli się na 8.197.818 (osiem milionów sto dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset osiemnaście) akcji, w tym:

a/ 100.000 (sto tysięcy) akcji imiennych serii A o numerach od „000 000 001” do „000 100 000”,

b/ 600.000 (sześćset tysięcy) akcji imiennych serii B o numerach od „000 000 001” do „000 600 000”,

c/ 2.400.000 (dwa miliony czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od „000 000 001” do „002 400 000”,

d/ 103.797 (sto trzy tysiące siedemset dziewięćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od „000 000 001” do „000 103 797”,

e/ 400.000 (czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o numerach od „000 000 001” do „000 400 000”,

f/ 400.000 (czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o numerach od „000 000 001” do „000 400 000”,

g/ 400.000 (czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G o numerach od „000 000 001” do „000 400 000”,

h/ 400.000 (czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H o numerach od „000 000 001” do „000 400 000”,

i/ 1.028.000 (milion dwadzieścia osiem tysięcy) akcji na okaziciela serii I o numerach od „000 000 001” do „001 028 000”,

j/ 2.200.000 (dwa miliony dwieście tysięcy) akcji na okaziciela serii J o numerach od „000 000 001” do 002 200 000”,

k/ 166 021 (sto sześćdziesiąt sześć tysięcy dwadzieścia jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii K o numerach od „000 001” do „166 021

Podstawa prawna:

Par. 38 ust. 1 pkt.2 oraz par. 5 ust. 1 pkt 9) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Marcin Zawisza , Wiceprezes Zarządu