Przychody ze sprzedaży we wrześniu 2017 r. i wybrane, jednostkowe dane finansowe za III kwartał 2017 r. – wstępne dane

Zarząd UNIMOT S.A. („Spółka”, „Emitent”) z siedzibą w Zawadzkiem podaje do publicznej wiadomości informację na temat wstępnych przychodów netto ze sprzedaży osiągniętych w miesiącu wrześniu 2017 r. oraz wstępnych jednostkowych (nieskonsolidowanych) danych finansowych za III kwartał 2017 r.

 

1. Według wstępnych danych, Emitent osiągnął we wrześniu 2017 r., w ujęciu jednostkowym, przychody netto ze sprzedaży w wysokości 213 910 tys. zł.

Przychody uzyskane w miesiącu wrześniu 2017 r. są niższe o ok. 15% od przychodów uzyskanych w analogicznym okresie roku poprzedniego (wrzesień 2016 r.: 253 045 tys. zł).

Wartość przychodów netto narastająco za 9 miesięcy 2017 r. wynosi 2 142 615 tys. zł i jest wyższa o ok. 42% od wartości uzyskanej w analogicznym okresie roku poprzedniego (styczeń – wrzesień 2016 r.: 1 513 048 tys. zł).

 

2. Szacunkowe jednostkowe dane finansowe za III kwartał 2017 r. i dane porównawcze:

Szacunkowe dane finansowe III kwartał 2017 r. III kwartał 2016 r.
Przychody ze sprzedaży 759 009 663 533
EBITDA 15 471 14 225
zysk netto 11 244 10 803

 

Prezentowane dane są danymi szacunkowymi i mogą różnić się od danych ostatecznych, które zostaną opublikowane w raporcie okresowym.

Zarząd uznaje powyższe informacje za poufne, mogące prawdopodobnie mieć znaczący wpływ na cenę akcji Emitenta. Spółka odnotowuje dużą rozpiętość i niecykliczność zmian wartości przychodów w odniesieniu do poprzedniego okresu jak i do analogicznego okresu roku poprzedniego, dlatego wielkość zmiany przychodów jak i również brak tej zmiany nie są możliwe do oszacowania przez rynek i mają nieoczekiwany charakter.

Podstawa prawna:

art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie MAR).

Osoby reprezentujące Spółkę:

Michał Parkitny, Członek Zarządu