Podjęcie uchwały o wypłacie dywidendy

Zarząd Unimot S.A. („Spółka”, „Emitent”) z siedzibą w Zawadzkiem, w związku z podjęciem w dniu 02 czerwca 2016 roku przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwały o wypłacie dywidendy przekazuje informacje dotyczące:

  1. Wysokość dywidendy: 3.965.621,96 (trzy miliony dziewięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy sześćset dwadzieścia jeden 96/100),
  2. Wartość dywidendy przypadająca na jedna akcję: 0,68 zł (sześćdziesiąt osiem groszy) na każdą akcję,
  3. Liczba akcji objętych dywidendą: 5 831 797 sztuk
  4. Dzień dywidendy: 15 czerwca 2016 roku,
  5. Termin wypłaty dywidendy: 30 czerwca 2016 roku

 

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 6 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Osoby reprezentujące Spółkę:

Małgorzata Garncarek Członek Zarządu
Przemysław Podgórski Prokurent