Nabycie udziałów w spółce z o.o.

Zarząd UNIMOT S.A. („Spółka”, „Emitent”) z siedzibą w Zawadzkiem informuje, iż w dniu 23.05.2016 r. na podstawie umowy sprzedaży, Emitent nabył 100% udziałów w spółce pod firmą Tradea Sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie. Podmiot ten prowadzi aktywną działalność na rynku energii elektrycznej w oparciu o koncesję na obrót energią elektryczną (OEE) ważną do dnia 22 kwietnia 2021 r.

O podpisaniu listu intencyjnego w sprawie nabycia 100% udziałów w spółce z o.o., Emitent informował w raporcie bieżącym nr 17/2016.

Wartość dokonanej transakcji jest nieistotna z punktu widzenia przychodów lub kapitałów własnych Emitenta. Zarząd Spółki uznał niniejszą informację za istotną, ponieważ nabycie podmiotu aktywnego na rynku energii elektrycznej pozwoli Emitentowi realizować cele biznesowe w zakresie budowania multienergetycznej oferty produktowej Emitenta i wpisuje się w jego strategię rozwoju. Akwizycja drugiego podmiotu w branży energetycznej zgodnie z zakładaną strategią Grupy kapitałowej, może mieć wpływ na sytuację finansową i gospodarczą Spółki.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Małgorzata Garncarek, Członek Zarządu
Przemysław Podgórski, Prokurent