Postanowienie Sądu Rejestrowego w przedmiocie wpisu zmian w Statucie Spółk

Zarząd Unimot S.A. („Spółka”, „Emitent”) z siedzibą w Zawadzkiem informuje, że w dniu 12 stycznia 2015 r. powziął wiadomość z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego o dokonaniu przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wpisu do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców zmian Statutu Spółki.

Wpis został dokonany na wniosek Zarządu Spółki, w związku z Uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy UNIMOT Spółki Akcyjnej z dnia 29 września 2015 roku w sprawie zmian Statutu oraz Uchwałą nr 10 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy UNIMOT Spółki Akcyjnej z dnia 29 września 2015 roku w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt . b) Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w ASO na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące Spółkę:

Małgorzata Garncarek, Członek Zarządu
Przemysław Podgórski, Prokurent