Podpisanie aneksu do umowy kredytowej z mBankiem S.A.

Zarząd UNIMOT S.A. („Spółka”, „Emitent”) z siedzibą w Zawadzkiem informuje, iż w dniu 23.12.2015
r. podpisał aneks do umowy kredytowej z mBank S.A. z siedzibą w Warszawie.

Zgodnie z oczekiwaniami Emitenta, przedłużono okres obowiązywania umowy kredytowej do dnia 31
października 2016 r.

Emitent uznał niniejszą umowę za istotną ze względu na to, iż dotyczy ona obszaru
finansowania działalności Spółki.

O podpisaniu umowy kredytowej Spółka informowała w Raporcie bieżącym nr 25/2015, a o jej
późniejszym aneksowaniu w raporcie 39/2015.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 2 pkt. 2) w zw. z § 2 ust. 1 pkt. 2 b) ppkt. c) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące Spółkę:

Małgorzata Garncarek, Członek Zarządu
Przemysław Podgórski, Prokurent