Zgoda Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na przejęcie przez spółkę zależną od Emitenta 100 proc. akcji LOTOS Terminale S.A.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 2/2022 z 12 stycznia 2022 r. Zarząd UNIMOT S.A. z siedzibą w Zawadzkiem („Emitent”) informuje o powzięciu 8 lipca 2022 r. informacji o wydaniu przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zgody na dokonanie koncentracji polegającej na nabyciu przez Unimot Investments Sp. z o.o. (spółka w 100 proc. zależna od Emitenta, „Unimot Investments”) pakietu 100 proc. akcji w spółce Lotos Terminale S.A. od Grupy Lotos S.A. („Zgoda Prezesa UOKiK”, „Transakcja”).

Zgoda Prezesa UOKiK jest jednym z warunków koniecznych do sfinalizowania Transakcji.

Emitent uznał niniejszą informację za poufną, mając na uwadze spełnienie się istotnego warunku Transakcji, jakim jest wydanie przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zgody na dokonanie koncentracji, o której mowa powyżej.

Podstawa prawna:

art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie MAR)

Osoby reprezentujące Spółkę:

Filip Kuropatwa, Wiceprezes Zarządu