Zawiadomienie o zmianie w stanie posiadania głosów na Walnym Zgromadzeniu UNIMOT S.A. przez Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.

Zarząd Unimot S.A. z siedzibą w Zawadzkiem informuje, że 28 lipca 2022 r. otrzymał od Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. zawiadomienie o treści jak poniżej:

Działając zgodnie z art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2009, Nr 185, poz. 1439 z późn. zm.), informujemy, że w wyniku nabycia akcji spółki Unimot S.A. (dalej „Spółka”) w transakcji na GPW w Warszawie, zawartej w dniu 25 lipca 2022 roku, Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny (dalej „OFE”) zwiększył stan posiadania akcji Spółki, powyżej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.

Poniższe zestawienie przedstawia ilości akcji i głosów posiadanych przez OFE przed i po rozliczeniu.

Stan

Przed:

Głosy: 420 902; 4,92%

Kapitał: 420 902; 5,13%

Po:

Głosy: 428 719; 5,02%

Kapitał: 428 719; 5,23%

 

Jednocześnie informujemy, że w wyniku wyżej wymienionej transakcji na rachunkach zarządzanych przez Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne SA. Funduszy: Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny, Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny, Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny Nasze Jutro 2025, Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny Nasze Jutro 2030, Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny Nasze Jutro 2035, Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny Nasze Jutro 2040, Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny Nasze Jutro 2045, Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny Nasze Jutro 2050, Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny Nasze Jutro 2055, Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny Nasze Jutro 2060 i Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny Nasze Jutro 2065 znajduje się łącznie 542 400 akcji Spółki.

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie

Osoby reprezentujące Spółkę:

Filip Kuropatwa, Wiceprezes Zarządu