Raport bieżący nr 9/2016

Zarząd UNIMOT S.A. („Spółka”, „Emitent”) z siedzibą w Zawadzkiem podaje do publicznej wiadomości informację na temat wygranego przetargu dotyczącego zakupu biopaliwa od jednego z największych koncernów paliwowych w Polsce. Szacowane przychody z tytułu tej transakcji wynoszą ponad 200 mln zł w IV kwartale 2016 r. W najbliższym czasie strony będą uzgadniać treść kontraktów. Spodziewane przez Emitenta warunki nie będą odbiegać od standardów stosowanych w tego typu umowach. Emitent podjął działania zmierzające do podpisania umów finansujących niniejszą transakcję. Zarząd uznał niniejszą informację za poufną z uwagi na jej potencjalny wpływ na sytuację finansową i gospodarczą Spółki.

Podstawa prawna:

art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie MAR).

Osoby reprezentujące Spółkę:

Małgorzata Garncarek, Członek Zarządu
Przemysław Podgórski, Prokurent