Wstępne szacunkowe skonsolidowane dane finansowe za III kwartał 2019 r.

Zarząd UNIMOT S.A. („Spółka”, „Emitent”) z siedzibą w Zawadzkiem informuje, że po analizie i weryfikacji wstępnych, szacunkowych wybranych skonsolidowanych danych finansowych za III kwartał 2019 r. („Dane Wstępne”), podjął decyzję o ich publikacji jako informacji poufnych.

Dane Wstępne skonsolidowane za III kwartał 2019 r. wynoszą:

 • Przychody ogółem: 1 261,4 mln zł,
 • EBITDA (tj. zysk przed odliczeniem odsetek, podatków, deprecjacją i amortyzacją): 34,4 mln zł,
 • EBITDA Skorygowana (tj. zysk EBITDA skorygowany o szacunkową wycenę zapas obowiązkowego paliw płynnych i gazowych oraz zdarzenia jednorazowe): 18,0 mln zł.

Porównywalne, przekształcone dane skonsolidowane za III kwartał 2018 r. wynoszą:

 • Przychody ogółem: 842,7 mln zł,
 • EBITDA (tj. zysk przed odliczeniem odsetek, podatków, deprecjacją i amortyzacją): 16,3 mln zł,
 • EBITDA Skorygowana (tj. zysk EBITDA skorygowany o szacunkową wycenę zapas obowiązkowego paliw płynnych i gazowych oraz zdarzenia jednorazowe): 8,2 mln zł.

Główny wpływ na skonsolidowane wyniki finansowe w III kwartale 2019 r. miały poniższe czynniki:

 1. Sprzyjające otoczenie zewnętrzne (zarówno marże handlowe oleju napędowego, jak i wolumeny).
 2. Wyższe od zakładanych wolumeny sprzedaży biopaliw w efekcie większej liczby wygranych przetargów.
 3. Wyższe wolumeny i marże na gazie LPG mimo wymagającego otoczenia zewnętrznego.
 4. Niższe koszty operacyjne w efekcie przeprowadzonego programu optymalizacyjnego.
 5. Wycena zapasu obowiązkowego paliw płynnych.

Bazując na Danych Wstępnych, skonsolidowana EBITDA Skorygowana za okres 9 miesięcy 2019 r. wyniesie 45,8 mln zł, co oznacza wykonanie aktualnej prognozy na 2019 r. (46,2 mln zł), podanej do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 21/2019, w 99%. W związku z tym, Zarząd przystąpi do jej analizy i w przypadku istotnej zmiany – Spółka przekaże taką informację odrębnym raportem bieżącym.

Zarząd Spółki uznał informacje o skonsolidowanych Danych Wstępnych za poufne w związku z faktem, że poziom skonsolidowanej EBITDA Skorygowana znacząco odbiega od analogicznych danych roku poprzedniego.

Szacunki dokonane zostały według najlepszej wiedzy Zarządu na dzień ich sporządzania i mogą ulec zmianie. Ostateczne dane zostaną opublikowane w raporcie okresowym za III kwartał 2019 r. w dniu 13 listopada 2019 r., zgodnie z raportem bieżącym nr 2/2019.

Kwartalny raport okresowy jest obecnie w trakcie przygotowania. W przypadku wystąpienia znaczącej zmiany danych finansowych Emitent opublikuje dodatkowy raport bieżący z ich aktualizacją.

Podstawa prawna:

art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie MAR).

Osoby reprezentujące Spółkę:

Marek Moroz, Wiceprezes Zarządu