Wstępne szacunkowe skonsolidowane dane finansowe za II kwartał 2022 r.

Zarząd UNIMOT S.A. („Spółka”) z siedzibą w Zawadzkiem informuje, że po analizie i weryfikacji wstępnych, szacunkowych wybranych skonsolidowanych danych finansowych za II kwartał 2022 r. („Dane Wstępne”), podjął decyzję o ich publikacji, jako informacji poufnych.

Skonsolidowane Dane Wstępne wynoszą:

  • przychody ogółem: 4 086 mln zł,
  • EBITDA (tj. zysk przed odliczeniem odsetek, podatków, deprecjacją i amortyzacją): 58,7 mln zł,
  • EBITDA Skorygowana (tj. zysk EBITDA skorygowany o szacunkową wycenę zapasu obowiązkowego paliw płynnych i gazowych, uzasadnione przesunięcia w czasie kosztów i przychodów oraz zdarzenia jednorazowe): 64,1 mln zł.

Porównywalne, dane skonsolidowane za II kwartał 2021 r. wynoszą:

  • przychody ogółem: 1 731 mln zł,
  • EBITDA: 27 mln zł,
  • EBITDA Skorygowana: 17,2 mln zł.

 

Główny wpływ na skonsolidowaną EBITDA skorygowaną w II kwartale 2022 r. miały poniższe czynniki:

  • trwająca wojna w Ukrainie i w konsekwencji duża niepewność na rynkach globalnych oraz skutki wprowadzanych sankcji na Białoruś i Rosję,
  • wzrost wolumenu sprzedaży oleju napędowego i biopaliw o 39,8 proc. r/r do poziomu 531,2 tys. m3 oraz gazu LPG o 16,1 proc. do 64,1 tys. ton w efekcie wzmożonego popytu, w tym ze strony klientów ukraińskich,
  • sprzedaż części zapasu obowiązkowego będąca konsekwencją zmian organizacyjnych, o których Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 39/2022 z 1 sierpnia 2022 r.,
  • wyzwania logistyczne ograniczające możliwości wykorzystania szans rynkowych.

Jednocześnie Spółka informuje, że w jednostkowym sprawozdaniu finansowym UNIMOT S.A. ujmie odpisy aktualizujące z tytułu utraty bilansowej wartości udziałów w spółce Unimot System Sp. z o.o. w wysokości 8,9 mln zł. Jest to konsekwencja zmiany otoczenia makroekonomicznego, w tym przede wszystkim istotnego wzrostu cen gazu, będących skutkiem wojny w Ukrainie. Obecny poziom cen powoduje ograniczenie zużycia gazu ziemnego przez naszych obecnych i potencjalnych klientów na korzyść innych paliw. Oszacowana kwota odpisów pomniejszy wysokość jednostkowego wyniku EBITDA za II kwartał 2022 r. Należy zaznaczyć, że jest to zdarzenie o charakterze jednorazowym i niepieniężnym.

Przedstawione Dane Wstępne zostały sporządzone na podstawie dostępnych Zarządowi Spółki wstępnych danych finansowych za II kwartał 2022 r. Szacunki dokonane zostały według najlepszej wiedzy Zarządu na dzień ich sporządzania i mogą ulec zmianie. Ostateczne dane zostaną opublikowane w raporcie okresowym za I półrocze 2022 r.

Podstawa prawna:

art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie MAR).

Osoby reprezentujące Spółkę:

Filip Kuropatwa, Wiceprezes Zarządu