Wstępne szacunkowe skonsolidowane dane finansowe za I kwartał 2019 r.

Zarząd UNIMOT S.A. („Spółka”, „Emitent”) z siedzibą w Zawadzkiem informuje, że po analizie i weryfikacji wstępnych, szacunkowych wybranych skonsolidowanych danych finansowych za I kwartał 2019 r. („Dane Wstępne”), podjął decyzję o ich publikacji.

Dane Wstępne skonsolidowane za I kwartał 2019 r. wynoszą:

  • Przychody ogółem: 868,7 mln zł,
  • EBITDA (tj. zysk przed odliczeniem odsetek, podatków, deprecjacją i amortyzacją): 22,9 mln zł,
  • EBITDA Skorygowana (tj. zysk EBITDA skorygowany o szacunkową wycenę zapasu obowiązkowego oleju napędowego oraz zdarzenia jednorazowe): 9,8 mln zł.

Główny wpływ na wyniki finansowe spółek zależnych w I kw. 2019 r. miał wynik wygenerowany z tytułu handlu na platformach giełdowych i brokerskich spółki Tradea sp. z o.o. (niższy r/r o 53%) oraz lepsze wyniki spółek gazowych (sprzedaż i dystrybucja gazu ziemnego) i spółki UNIMOT Energia i Gaz (sprzedaż energii elektrycznej i gazu ziemnego). Czynniki wpływające na wynik jednostkowy UNIMOT S.A. zostały podane w raporcie bieżącym 11/2019.

Przedstawione Dane Wstępne zostały sporządzone na podstawie dostępnych Zarządowi Spółki wstępnych danych finansowych za I kwartał 2019 r. Szacunki dokonane zostały według najlepszej wiedzy Zarządu na dzień ich sporządzania i mogą ulec zmianie. Ostateczne dane zostaną opublikowane w raporcie okresowym za I kwartał 2019 r. w dniu 14 maja 2019 r., zgodnie z harmonogramem opublikowanym w raporcie bieżącym 2/2019.

Podstawa prawna:

art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie MAR).

Osoby reprezentujące Spółkę:

Marek Moroz, Wiceprezes Zarządu