Uzupełnienie raportu bieżącego o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki UNIMOT S.A. na dzień 20 maja 2021 r.

Zarząd UNIMOT S.A. („Spółka”) niniejszym uzupełnia raport bieżący numer 14/2021 z dnia 9 kwietnia 2021 r. i wskazuje, że wszystkie dokumenty będące przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 20 maja 2021 r. znajdują się na stronie internetowej Emitenta począwszy od dnia 9 kwietnia 2021 r. pod adresem: www.unimot.pl, w sekcji: Relacje Inwestorskie w zakładce: Walne Zgromadzenie.

Jednocześnie, Spółka przekazuje w załączniku do niniejszego raportu bieżącego dokumenty, które nie były dotychczas przekazane w formie raportu bieżącego lub okresowego, objęte odpowiednio punktami 5 i 13 porządku obrad.

Załącznik nr 1 – Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2020 rok

Załącznik nr 2 – Sprawozdanie o wynagrodzeniach za 2019 i 2020 rok

Załącznik nr 3 – Opinię biegłego do sprawozdania o wynagrodzeniach za 2019 i 2020 rok

 

Podstawa prawna:

par. 19 ust. 1 pkt. 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie

Osoby reprezentujące Spółkę:

Filip Kuropatwa, Wiceprezes Zarządu