Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 3 czerwca 2020 r. oraz informacja o projekcie uchwały zgłoszonej przez akcjonariusza do punktu porządku obrad w trakcie obrad walnego zgromadzenia

Zarząd Unimot S.A. z siedzibą w Zawadzkiem („Spółka”) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 3 czerwca 2020 roku.

Podczas posiedzenia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia został zgłoszony przez akcjonariusza projekt Uchwały Nr 22 dotyczący ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej o następującej treści:

„Uchwała Nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Unimot Spółki Akcyjnej z dnia 3 czerwca 2020 roku w sprawie: ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej

  • par. 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Unimot S.A. z siedzibą w Zawadzkiem, działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych, ustala miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej Unimot S.A. w wysokości 6.000 (sześć tysięcy) złotych brutto miesięcznie. Wynagrodzenie Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz Przewodniczącego Komitetu Audytu wynosić będzie 125% kwoty wskazanej powyżej, tj. 7.500 zł (siedem tysięcy pięćset złotych) brutto miesięcznie.
  • par. 2. W związku z podjęciem niniejszej uchwały Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchyla uchwałę Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej nr 26 z dnia 2 czerwca 2016 roku.
  • par 3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Uchwała nr 22 w powyższej wersji zgłoszonej przez akcjonariusza nie została powzięta, przy czym Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę nr 22 w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej w wersji opublikowanej przez Spółkę w dniu 2 czerwca raportem nr 11/2020 i ta pojęta uchwała ujęta jest w załączniku nr 1 do niniejszego raportu.

Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad.

Podczas obrad Walnego Zgromadzenia nie zostały zgłoszone sprzeciwy do protokołu.

Dokumenty, będące przedmiotem głosowania znajdują się na stronie internetowej Emitenta:

https://www.unimot.pl/relacje-inwestorskie/walne-zgromadzenie/

Zał. 1 – Podjęte uchwały

Postawa prawna:

19 ust. 1 pkt. 4, 6, 7, 8, 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie

Osoby reprezentujące Spółkę:

Marek Moroz, Wiceprezes Zarządu