Wprowadzenie akcji serii K do obrotu giełdowego 7 września 2017 r.

Zarząd UNIMOT S.A. z siedzibą w Zawadzkiem („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 1 września 2017r. powziął informację o podjęciu przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwały nr 1011/2017 z dnia 1 września 2017r. w sprawie wprowadzenia z dniem 7 września 2017r. do obrotu giełdowego na rynku równoległym 166 021 (sto sześćdziesiąt sześć tysięcy dwadzieścia jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii K Spółki o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, pod warunkiem dokonania przez KDPW S.A. w dniu 7 września 2017r. rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem PLUNMOT00013.

Podstawa prawna:

par. 34 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Michał Parkitny, Członek Zarządu
Malgorzata Garncarek , Prokurent