Zawiadomienie o zmianie w stanie posiadania głosów na WZ przez Unimot Express Sp. z o.o. i Zemadon Ltd

Zarząd Unimot S.A. z siedzibą w Zawadzkiem („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 4 września 2018 r. otrzymał zawiadomienie sporządzone na podstawie art. 69 ust. 2 pkt 2) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, od: Unimot Express Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie i Zemadon Ltd z siedzibą na Cyprze.

Akcjonariusze poinformowali, iż w wyniku zamiany 350.000 akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu należących do Unimot Express sp. z o.o. na akcje na okaziciela i utracie uprzywilejowania z ww. akcji w dniu 31 sierpnia 2018 r., uwzględniając nabycie 6.150 akcji na okaziciela przez Unimot Express sp. z o.o. do dnia 31 sierpnia 2018 r., zmienił się ogólny udział spółki Unimot Express Sp. z o.o. w liczbie głosów w UNIMOT S.A. o więcej niż 1%, a tym samym zmienił się ogólny łączny udział tych podmiotów jako porozumienia w UNIMOT S.A.

Podstawa prawna:

art. 70 pkt. 1) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Marek Moroz Wiceprezes Zarządu