Zawieszenie projektu aplikacji mobilnej Tankuj 24

Zarząd UNIMOT S.A. („Spółka”, „Emitent”) z siedzibą w Zawadzkiem informuje, że w dniu 03 września 2018 r. podjął decyzję o zawieszeniu realizacji i rozwoju projektu aplikacji mobilnej Tankuj24, do chwili pojawienia się na rynku większego zapotrzebowania na tego rodzaju usługę.

Decyzja o zawieszeniu realizacji i rozwoju projektu Tankuj24 została podjęta po dokonaniu analizy rentowności aplikacji, w związku z przyjętą strategią GK Unimot na lata 2018 -2023. Zbyt mała ilość aktywnych użytkowników aplikacji pozyskanych do dnia podjęcia decyzji, nie zapewnia wyników finansowych oczekiwanych przez Emitenta z wdrożenia projektu.

W związku z podjętą decyzją zostanie dokonany odpis aktualizacyjny z tytułu utraty wartości aktywów w wysokości 988 tys. zł, co wpłynie na wynik finansowy Emitenta w III kwartale 2018 r. Zarząd uznał tę informację za poufną ze względu, na fakt, że projekt Tankuj24 był jednym z celów emisyjnych akcji serii J. Był on wdrażany jako nowoczesna technologia w uruchomieniu nowego kanału sprzedażowego paliw z wykorzystaniem innowacyjnej, mobilnej platformy, „tankuj24.pl” wspomagającej sprzedaż oleju napędowego. W związku z powyższym informacja o zawieszeniu realizacji tego projektu może prawdopodobnie wpłynąć na cenę instrumentów finansowych Emitenta.

Podstawa prawna:

art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie MAR)

Osoby reprezentujące Spółkę:

Marek Moroz, Wiceprezes Zarządu