Zmiana praw z papierów wartościowych Emitenta

Zarząd UNIMOT S.A. („Spółka”, „Emitent”) z siedzibą w Zawadzkiem informuje, że w dniu 31 sierpnia 2018 r. działając na podstawie art. 334 §2 Kodeksu spółek handlowych oraz w związku ze złożonym w Spółce wniosku Akcjonariusza Unimot Express sp. z o.o. o dokonanie zamiany na akcje na okaziciela akcji:

  1. 100.000 (słownie: sto tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu serii A Spółki o wartości nominalnej 1,00 zł każda o numerach od 1 do 100.000 oraz
  2. 250.000 (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu serii B Spółki o wartości nominalnej 1,00 zł każda o numerach od 1 do 250.000,

Zarząd podjął Uchwałę NR 1/08/2018 spółki UNIMOT S.A. z siedzibą w Zawadzkiem w sprawie zamiany łącznie 350.000 akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu Spółki na akcje na okaziciela. W związku z powyższym, zgodnie z art. 352 KSH, akcje uprzywilejowane tracą swe uprzywilejowanie w postaci dwóch głosów na jedną akcję. Przed zmianą łączna liczna głosów z tych akcji wynosiła 700.000, a po zmianie akcje te reprezentują 350.000 głosów.

Przed dokonaniem zamiany wysokość kapitału zakładowego Emitenta wynosiła 8.197.818 zł (osiem milionów sto dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset osiemnaście), a ogólna liczba głosów 8.897.818 (osiem milionów osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset osiemnaście) Po dokonaniu zamiany wysokość kapitału zakładowego Emitenta wynosi 8.197.818 zł zł (osiem milionów sto dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset osiemnaście), a ogólna liczba głosów 8.547.818 (osiem milionów pięćset czterdzieści siedem tysięcy osiemset osiemnaście).

Podstawa prawna:

§ 5 pkt. 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Marek Moroz, Wiceprezes Zarządu