Podjęcie uchwały o wypłacie dywidendy

Zarząd Unimot S.A. („Spółka”, „Emitent”) z siedzibą w Zawadzkiem, niniejszym informuje o podjęciu w dniu 20 czerwca 2017 roku przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwały o wypłacie dywidendy, przekazując następujące informacje:

  1. Wysokość dywidendy: 9.837.381,60 (dziewięć milionów osiemset trzydzieści siedem tysięcy trzysta osiemdziesiąt jeden 60/100),
  2. Wartość dywidendy przypadająca na jedna akcję: 1,20 zł (jeden złoty dwadzieścia groszy) na każdą akcję,
  3. Liczba akcji objętych dywidendą: 8 197 818 sztuk,
  4. Dzień dywidendy: 4 lipiec 2017 roku,
  5. Termin wypłaty dywidendy: 20 lipiec 2017 roku

Podstawa prawna:

§ 38 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Marcin Zawisza Członek Zarządu
Przemysław Podgórski Prokurent