Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 29 września 2015 r

Zarząd Unimot S.A. z siedzibą w Zawadzkiem („Spółka”, „Emitent”) przekazuje w załączeniu
treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w
dniu 29 września 2015 roku.

Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego
w porządku obrad. Do uchwał nie zgłoszono sprzeciwów.

W związku z przyjęciem przez Walne Zgromadzenie tekstu jednolitego statutu Emitenta,
Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu nową treść statutu, która będzie obowiązywała po
zarejestrowaniu przez sąd rejestrowy zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt 2), 7), 8) i 9) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Osoby reprezentujące Spółkę:

Małgorzata Garncarek, Członek Zarządu
Przemysław Podgórski, Prokurent