Podpisanie umowy kredytowej z mBankiem S.A.

Zarząd UNIMOT S.A. („Spółka”, „Emitent”) z siedzibą w Zawadzkiem informuje, iż w dniu
wczorajszym podpisał umowę kredytową z mBank S.A. z siedzibą w Warszawie.

Na mocy umowy, zgodnie z oczekiwaniami Spółki, ustalono limit kredytu w wysokości 16 mln USD
(słownie: szesnaście milionów dolarów amerykańskich) oraz okres obowiązywania umowy do
30 czerwca 2016 roku. Celem niniejszej umowy jest finansowanie działalności dotyczącej obrotu
paliwami płynnymi.

W opinii Zarządu UNIMOT S.A., ogólne warunki i oprocentowanie kredytu nie odbiegają od
standardów rynkowych.

Jednocześnie rozwiązanie zostały umowy o kredyty odnawialny złotowy i walutowy na wykup faktur,
zawarte z mBank S.A. z siedzibą w Warszawie, o których Spółka informowała w raportach bieżących
nr 14/2014 i nr 66/2014.

Z uwagi na bardzo duży wzrost przychodów netto ze sprzedaży Emitenta w ostatnich czterech
kwartałach, w dniu zawarcia umowy kredytowej nie była ona istotna z uwagi na jej wartość. Zarząd
Spółki uznaje jednak tę umowę za nadal istotną z uwagi na jej wpływ na sytuację finansową i
gospodarczą Emitenta. Podpisanie nowej umowy kredytowej, zastępującej dwie dotychczasowe
umowy pozwala na bieżące finansowanie działalności Emitenta.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 2 pkt. 2) w zw. z § 2 ust. 1 pkt. 2 b) ppkt. c) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące Spółkę:

Małgorzata Garncarek, Członek Zarządu
Przemysław Podgórski, Prokurent