Powołanie Członka Rady Nadzorczej UNIMOT S.A.

Zarząd UNIMOT S.A. („Spółka”, „Emitent”) z siedzibą w Zawadzkiem informuje, że Zwyczajne
Walne Zgromadzenie na posiedzeniu, które odbyło się 17 maja 2018 r., podjęło uchwałę w
sprawie powołania Pana Andreas Golombek w skład Rady Nadzorczej. Uchwała wchodzi w
życie z chwilą podjęcia.
W załączniku do raportu bieżącego znajduje się oświadczenie i życiorys nowego Członka Rady
Nadzorczej Spółki.
Podstawa prawna:
§ 5 pkt. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018r. w sprawie informacji
bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz
warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa
niebędącego państwem członkowskim.

Podstawa prawna:

§ 5 pkt. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Maciej Szozda, Prezes Zarządu