Raport bieżący nr 21/2015

Tytuł: Korekta informacji o ogłoszeniu zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy UNIMOT S.A.

Zarząd Spółki UNIMOT S.A. informuje o zmianie terminu i miejsca zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy UNIMOT S.A. z dnia 19 czerwca br. w Warszawie Al. Księcia Józefa Poniatowskiego 1 – Stadion Narodowy, loża VIP numer 125 na dzień 22 czerwca br. w Częstochowie, ul. Torowa 3 b. Posiedzenie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia rozpocznie się o godz. 11.00.

Zmiana informacji o terminie i miejscu posiedzenia ZWZA jest spowodowana względami proceduralnymi. W dniu 22 maja br. nie został bowiem opublikowany niezbędny dla zwołania walnego zgromadzenia raport ESPI.

Treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał znajduje się w poniższych załącznikach do raportu. Dokumenty można pobrać również ze strony internetowej Emitenta www.unimot.pl.

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt. 1), pkt. 2) i 3) oraz § 6 ust. 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Osoby reprezentujące Spółkę:

Przemysław Podgórski, Prezes Zarządu
Małgorzata Garncarek, Członek Zarządu