Raport bieżący nr 20/2015

Zarząd Spółki Unimot S.A. informuje o zwołaniu na dzień 19 czerwca 2015 r., Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbędzie się w Warszawie Al. Księcia Józefa Poniatowskiego 1 –
Stadion Narodowy, loża VIP numer 125.
Posiedzenie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia rozpocznie się o godz. 11.00.
Treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał znajduje się w poniższych załącznikach do raportu.
Dokumenty można pobrać również ze strony internetowej Emitenta www.unimot.pl.

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt. 1), pkt. 2) i 3) oraz § 6 ust. 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Osoby reprezentujące Spółkę:

Przemysław Podgórski, Prezes Zarządu
Małgorzata Garncarek, Członek Zarządu