Przychody ze sprzedaży w grudniu 2017 r. – wstępne dane

Zarząd UNIMOT S.A. („Spółka”, „Emitent”) z siedzibą w Zawadzkiem podaje do publicznej wiadomości informację na temat
wstępnych przychodów netto ze sprzedaży („przychody”) osiągniętych w miesiącu grudniu 2017 r.
Według wstępnych danych, Emitent osiągnął w grudniu 2017 r., w ujęciu jednostkowym, przychody w wysokości 238 227
tys. zł. Przychody uzyskane w grudniu 2017 r. są niższe o ok. 3,6% od przychodów osiągniętych w miesiącu poprzednim
(listopad 2017 r.: 247 122 tys. zł) oraz niższe o ok. 36% od przychodów uzyskanych w analogicznym okresie roku
poprzedniego (grudzień 2016 r.: 373 837 tys. zł). Ujemna dynamika wartości przychodów w grudniu 2017 r. w stosunku
do grudnia 2016 r. wynika głównie z wysokiej bazy porównawczej, ponieważ w IV kwartale 2016 r. Spółka osiągnęła
dodatkowe, istotne przychody w wysokości ok. 200 mln zł z tytułu wygrania przetargu na dostawę biopaliw (raport bieżący
Spółki nr 9/2016).
Wartość przychodów Spółki, w ujęciu jednostkowym, narastająco za 12 miesięcy 2017 r. wynosi 2 892 077 tys. zł i jest
wyższa o ok. 15% od wartości uzyskanej w analogicznym okresie roku poprzedniego (styczeń – grudzień 2016 r.: 2 507 207
tys. zł).
Zarząd uznaje powyższe informacje za poufne, mogące prawdopodobnie mieć znaczący wpływ na cenę akcji Emitenta.
Spółka odnotowuje dużą rozpiętość i niecykliczność zmian wartości przychodów w odniesieniu do poprzedniego okresu
jak i do analogicznego okresu roku poprzedniego, dlatego wielkość zmiany przychodów jak i również brak tej zmiany nie
są możliwe do oszacowania przez rynek i mają nieoczekiwany charakter.

Podstawa prawna:

art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie MAR).

Osoby reprezentujące Spółkę:

Michał Parkitny, Członek Zarządu