Podjęcie przez Emitenta nowej aktywności w obszarze realizacji strategii dotyczącej budowy sieci sprzedaży detalicznej

Zarząd UNIMOT S.A. („Spółka”, „Emitent”), z siedzibą w Zawadzkiem, podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 23 listopada 2016 r. otrzymał informację od stowarzyszenia AVIA INTERNATIONAL o gotowości do przyjęcia Emitenta w skład członków stowarzyszenia. Jest to warunek do podjęcia planowanych działań Zarządu Spółki, mających na celu rozszerzenie jej działalności na rynku sprzedaży detalicznej paliw.

AVIA INTERNATIONAL to ogólnoeuropejskie stowarzyszenie, zrzeszające niezależne podmioty działające w obszarze szeroko rozumianego rynku petrochemicznego. Przyjęcie w skład stowarzyszenia nastąpi po zawarciu i podpisaniu stosownych umów i deklaracji oraz opłaceniu należnych składek w stowarzyszeniu, jak też po objęciu pakietu udziałów w AVIA Polska sp. z o.o. Podstawową korzyścią wynikającą z przyjęcia do stowarzyszenia będzie uzyskanie przez Emitenta prawa do posługiwania się rozpoznawalnym w całej Europie znakiem towarowym AVIA przy
sprzedaży detalicznej paliwa.

Zarząd uznał niniejszą informację za poufną, z uwagi na jej potencjalny wpływ na przyszłą sytuację finansową i gospodarczą Spółki. Uzyskanie członkowstwa w organizacji o zasięgu ogólnoeuropejskim otwiera nowe możliwości Spółce w zakresie dalszego rozwoju dystrybucji paliw płynnych. W ocenie Zarządu Spółki otwarcie nowego kanału dystrybucji pod znakiem towarowym AVIA umożliwi Spółce szybszy od konkurencji rozwój i dotarcie ze swoimi produktami bezpośrednio do nowych odbiorców. Intensyfikacja działań Spółki w tym obszarze działalności wpłynie również w przyszłości na zwiększenie obrotów Emitenta na rynku detalicznym paliw.

Podstawa prawna:

art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie MAR).

Osoby reprezentujące Spółkę:

Małgorzata Garncarek, Członek Zarządu
Przemysław Podgórski, Prokurent