Zatwierdzenie prospektu emisyjnego UNIMOT S.A. przez Komisję Nadzoru Finansowego

Zarząd UNIMOT S.A. („Spółka”, „Emitent”) z siedzibą w Zawadzkiem niniejszym informuje, że w dniu 11.01.2017 r. powziął informację, iż Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny Emitenta w dniu 11.01.2017 r.

Prospekt został sporządzony w związku z publiczną ofertą do 2 200 000 (słownie: dwa miliony dwieście tysięcy) Akcji serii J, wyemitowanych na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 września 2015 r. i uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 24 października 2016 r. oraz w związku z ubieganiem się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. następujących papierów wartościowych Emitenta:

2 400 000 (słownie: dwa miliony czterysta tysięcy) Akcji serii C,
103 797 (słownie: sto trzy tysiące siedemset dziewięćdziesiąt siedem) Akcji serii D,
400 000 (słownie: czterysta tysięcy) Akcji serii E, 400 000 (słownie: czterysta tysięcy) Akcji serii F,
400 000 (słownie: czterysta tysięcy) Akcji serii G,
400 000 (słownie: czterysta tysięcy) Akcji serii H,
1 028 000 (słownie: jeden milion dwadzieścia osiem tysięcy) Akcji serii I,

nie mniej niż 1 (słownie: jeden) i nie więcej niż 2 200 000 (słownie: dwa miliony dwieście tysięcy) Akcji serii J oraz nie mniej niż 1 (słownie: jeden) i nie więcej niż 2 200 000 (słownie: dwa miliony dwieście tysięcy) Praw do Akcji serii J.

Prospekt emisyjny zostanie opublikowany w trybie art. 47 ustawy o ofercie publicznej z dnia 29 lipca 2005 r. na stronie internetowej Emitenta www.unimot.pl oraz stronie internetowej oferującego: Dom Maklerski Banki Ochrony Środowiska S.A. www.bossa.pl.

Zarząd uznał niniejszą informację za poufną, gdyż może ona zostać prawdopodobnie wykorzystana przez inwestorów przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.

Podstawa prawna:

art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie MAR).

Osoby reprezentujące Spółkę:

Małgorzata Garncarek, Członek Zarządu
Przemysław Podgórski, Prokurent