Powołanie Członków Rady Nadzorczej UNIMOT S.A.

Zarząd UNIMOT S.A. z siedzibą w Zawadzkiem informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie na posiedzeniu, które odbyło się 20 maja 2021 r., podjęło uchwały w sprawie powołania do składu Rady Nadzorczej na nową wspólną pięcioletnią kadencję:

  1. uchwałą nr 16 – Pana Piotra Cieślaka;
  2. uchwałą nr 17 – Pana Piotra Prusakiewicza;
  3. uchwałą nr 18 – Pana Bogusława Satławę;
  4. uchwałą nr 19 – Pana Ryszarda Budzika;
  5. uchwałą nr 20 – Pana Andreasa Golombek
  6. uchwałą nr 21 – Panią Lidię Banach-Hoheker
  7. uchwałą nr 22 – Pana Isaaca Querub

Życiorysy i oświadczenia nowo powołanych członków Rady Nadzorczej znajdują się w załącznikach do raportu.

Podstawa prawna:

5 pkt. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie

Osoby reprezentujące Spółkę:

Filip Kuropatwa, Wiceprezes Zarządu