Raport bieżący nr 1/2017 EBI

Raport jest publikowany w związku z usunięciem komentarza do zasady I.Z.1.11.

Polityka informacyjna i komunikacja z inwestorami

I.Z.1.8. zestawienia wybranych danych finansowych spółki za ostatnie 5 lat działalności,
w formacie umożliwiającym przetwarzanie tych danych przez ich odbiorców,
Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
Spółka stosuje niniejszą zasadę w zakresie publikacji wybranych danych finansowych za
okres od momentu objęcia jej obowiązkiem publikacji raportów okresowych.

I.Z.1.15. informację zawierającą opis stosowanej przez spółkę polityki różnorodności
w odniesieniu do władz spółki oraz jej kluczowych menedżerów; opis powinien uwzględniać
takie elementy polityki różnorodności, jak płeć, kierunek wykształcenia, wiek,
doświadczenie zawodowe, a także wskazywać cele stosowanej polityki różnorodności
i sposób jej realizacji w danym okresie sprawozdawczym; jeżeli spółka nie opracowała i nie
realizuje polityki różnorodności, zamieszcza na swojej stronie internetowej wyjaśnienie
takiej decyzji,
Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
Spółka nie opracowała i nie realizuje polityki różnorodności, a stosowne wyjaśnienie tej
decyzji zamieszcza na stronie internetowej Spółki.

I.Z.2. Spółka, której akcje zakwalifikowane są do indeksów giełdowych WIG20 lub
mWIG40, zapewnia dostępność swojej strony internetowej również w języku angielskim,
przynajmniej w zakresie wskazanym w zasadzie I.Z.1. Niniejszą zasadę powinny stosować
również spółki spoza powyższych indeksów, jeżeli przemawia za tym struktura ich
akcjonariatu lub charakter i zakres prowadzonej działalności.
Nie ma zastosowania.
Akcje Spółki nie są zakwalifikowane do indeksów giełdowych WIG20 lub mWIG40. Za
stosowaniem niniejszej zasady do Emitenta nie przemawia również struktura jej akcjonariatu
ani charakter prowadzonej działalności gospodarczej.

Zarząd i Rada Nadzorcza

II.Z.7. W zakresie zadań i funkcjonowania komitetów działających w radzie nadzorczej
zastosowanie mają postanowienia Załącznika I do Zalecenia Komisji Europejskiej, o którym
mowa w zasadzie II.Z.4. W przypadku gdy funkcję komitetu audytu pełni rada nadzorcza,
powyższe zasady stosuje się odpowiednio.
Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
Emitent stosuje powyższą zasadę w zakresie zasad funkcjonowania komitetu audytu w
Radzie Nadzorczej, jednakże nie będzie stosować zasady w zakresie komitetu wynagrodzeń.
Niestosowanie powyższej zasady w zakresie komitetu wynagrodzeń i stosowania w pełni
Załącznika nr 1 do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli
dyrektorów nie wykonawczych (…) wynika z faktu, że Emitent nie wyodrębnia w ramach
Rady Nadzorczej komitetu wynagrodzeń. Zasady wynagrodzenia Członków Zarządu Spółki
są określane decyzją Rady Nadzorczej jako organu Emitenta zgodnie z kompetencjami
wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa oraz Statutu Spółki, jak również przyjętej
polityki wynagrodzeń System wynagrodzeń stosowany w Spółce jest nieskomplikowany i
nie wymaga tworzenia odrębnego komitetu w ramach Rady Nadzorczej. W razie podjęcia
decyzji o zmianie systemu wynagrodzeń lub zwiększenia liczby członków Zarządu Spółki,
Rada Nadzorcza rozważy utworzenie odrębnego komitetu.

II.Z.10.1. ocenę sytuacji spółki, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej,
zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego; ocena ta obejmuje
wszystkie istotne mechanizmy kontrolne, w tym zwłaszcza dotyczące raportowania
finansowego i działalności operacyjnej;
Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
Spółka będzie stosować niniejszą zasadę, z wyłączeniem oceny systemów, które nie zostały
wdrożone do stosowania w Spółce, w związku z niestosowaniem rekomendacji III.R.1 oraz
niestosowaniem w pełni zasad III.Z.1 – III.Z.6.
Systemy i funkcje wewnętrzne

III.Z.1. Za wdrożenie i utrzymanie skutecznych systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania
ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego odpowiada zarząd spółki.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Zasada ta będzie stosowana jedynie w zakresie systemu kontroli wewnętrznej oraz
zarządzania ryzykiem, które obowiązują w Spółce. Ze względu na rozmiar i charakter
prowadzonej działalności oraz strukturę organizacyjną, w Spółce nie zostały wdrożone
sformalizowane systemy dotyczące compliance i audytu wewnętrznego. Zadania z zakresu
compliance jako badania działania w zgodności z prawem oraz audytu wewnętrznego
sprawują organy spółki w zakresie swoich statutowych kompetencji oraz pracownicy Spółki
bezpośrednio podlegający pod Zarząd, odpowiedzialni za funkcjonowanie określonych
działów.

III.Z.2. Z zastrzeżeniem zasady III.Z.3, osoby odpowiedzialne za zarządzanie ryzykiem,
audyt wewnętrzny i compliance podlegają bezpośrednio prezesowi lub innemu członkowi
zarządu, a także mają zapewnioną możliwość raportowania bezpośrednio do rady nadzorczej
lub komitetu audytu.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Ze względu na rozmiar i charakter działalności oraz strukturę organizacyjną, w Spółce nie są
zatrudnione osoby odpowiedzialne za zarządzanie ryzykiem, audyt wewnętrzny i
compliance. Zadania z zakresu kontroli wewnętrznej, compliance jako badania działania w zgodności z prawem oraz audytu wewnętrznego sprawują organy spółki w zakresie swoich statutowych kompetencji oraz pracownicy Spółki bezpośrednio podlegający pod Zarząd,
odpowiedzialni za funkcjonowanie określonych działów.

III.Z.3. W odniesieniu do osoby kierującej funkcją audytu wewnętrznego i innych osób
odpowiedzialnych za realizację jej zadań zastosowanie mają zasady niezależności określone
w powszechnie uznanych, międzynarodowych standardach praktyki zawodowej audytu
wewnętrznego.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Ze względu na rozmiar i charakter działalności oraz strukturę organizacyjną, w Spółce nie
jest zatrudniona osoba kierująca funkcją audytu wewnętrznego.

III.Z.4. Co najmniej raz w roku osoba odpowiedzialna za audyt wewnętrzny (w przypadku
wyodrębnienia w spółce takiej funkcji) i zarząd przedstawiają radzie nadzorczej własną
ocenę skuteczności funkcjonowania systemów i funkcji, o których mowa w zasadzie III.Z.1,
wraz z odpowiednim sprawozdaniem.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Zasada ta będzie stosowana jedynie w zakresie systemu kontroli wewnętrznej oraz
zarządzania ryzykiem, które obowiązują w Spółce. Ze względu na rozmiar i charakter
prowadzonej działalności oraz strukturę organizacyjną, nie zostały wdrożone
sformalizowane systemy dotyczące compliance i audytu wewnętrznego. Zarząd Spółki
dokonuje bieżącej oceny ryzyka dotyczącego funkcjonowania Spółki i zarządza tym
ryzykiem. Zadania z zakresu kontroli wewnętrznej i compliance jako badania działania w
zgodności z prawem oraz audytu wewnętrznego sprawują organy spółki w zakresie swoich
statutowych kompetencji oraz pracownicy Spółki bezpośrednio podlegający pod Zarząd,
odpowiedzialni za funkcjonowanie określonych działów.
Z powyższych względów jedynie Zarząd Spółki jako organ odpowiedzialny za skuteczność
tych systemów może dokonać oceny ich funkcjonowania, w zakresie w jakim takie systemy
w Spółce obowiązują.

III.Z.5. Rada nadzorcza monitoruje skuteczność systemów i funkcji, o których mowa
w zasadzie III.Z.1, w oparciu między innymi o sprawozdania okresowo dostarczane jej
bezpośrednio przez osoby odpowiedzialne za te funkcje oraz zarząd spółki, jak również
dokonuje rocznej oceny skuteczności funkcjonowania tych systemów i funkcji, zgodnie z
zasadą II.Z.10.1. W przypadku gdy w spółce działa komitet audytu, monitoruje on
skuteczność systemów i funkcji, o których mowa w zasadzie III.Z.1, jednakże nie zwalnia to
rady nadzorczej z dokonania rocznej oceny skuteczności funkcjonowania tych systemów i
funkcji.
Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
Zasada ta będzie stosowana jedynie w zakresie systemu kontroli wewnętrznej oraz
zarządzania ryzykiem, które obowiązują w Spółce.
Ze względu na rozmiar i charakter prowadzonej działalności oraz strukturę organizacyjną,
nie zostały wdrożone sformalizowane systemy dotyczące compliance i audytu
wewnętrznego.
Zarząd Spółki dokonuje bieżącej oceny ryzyka dotyczącego funkcjonowania Spółki i
zarządza tym ryzykiem. Zadania z zakresu kontroli wewnętrznej i compliance jako badania
działania w zgodności z prawem oraz audytu wewnętrznego sprawują organy spółki w
zakresie swoich statutowych kompetencji oraz pracownicy Spółki bezpośrednio podlegający
pod Zarząd, odpowiedzialni za funkcjonowanie określonych działów.
Z powyższych względów jedynie Zarząd Spółki jako organ odpowiedzialny za skuteczność
tych systemów może na bieżąco informować Radę Nadzorczą o ich funkcjonowaniu, w
zakresie w jakim takie systemy w Spółce obowiązują.

III.Z.6. W przypadku gdy w spółce nie wyodrębniono organizacyjnie funkcji audytu
wewnętrznego, komitet audytu (lub rada nadzorcza, jeżeli pełni funkcję komitetu audytu) co
roku dokonuje oceny, czy istnieje potrzeba dokonania takiego wydzielenia.
Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
Rada Nadzorcza oraz komitet audytu dokonuje bieżącej oceny sposobu funkcjonowania
Spółki i w razie zaistnienia potrzeby wyodrębnienia organizacyjnie funkcji audytu
wewnętrznego wystąpi do Zarządu Spółki ze stosowną rekomendacją.
Walne zgromadzenie i relacje z akcjonariuszami

IV.Z.2. Jeżeli jest to uzasadnione z uwagi na strukturę akcjonariatu spółki, spółka zapewnia
powszechnie dostępną transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Struktura akcjonariatu Emitenta oraz dotychczasowe niewielkie zainteresowanie
akcjonariuszy uczestnictwem w walnych zgromadzeniach Emitenta nie uzasadnia stosowania
niniejszej zasady do Spółki. Ponadto, Emitent, mając na uwadze konieczność
przeprowadzenia wielu czynności techniczno-organizacyjnych, związane z tym ryzyka, małe
doświadczenie rynku w tym zakresie, jak również z uwagi na strukturę akcjonariatu, nie
decyduje się na chwilę obecną na umożliwienie udziału w walnym zgromadzeniu poza
miejscem jego odbywania, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, tj.
poprzez transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym.
Wynagrodzenia

VI.Z.1. Programy motywacyjne powinny być tak skonstruowane, by między innymi
uzależniać poziom wynagrodzenia członków zarządu spółki i jej kluczowych menedżerów
od rzeczywistej, długoterminowej sytuacji finansowej spółki oraz długoterminowego
wzrostu wartości dla akcjonariuszy i stabilności funkcjonowania przedsiębiorstwa.
Nie ma zastosowania.
Powyższa zasada nie znajdzie zastosowania do Emitenta, gdyż na Datę Prospektu Spółka nie
prowadzi żadnego programu motywacyjnego. W przypadku, gdy Emitent wprowadzi
program motywacyjny, Spółka rozważy możliwość stosowania tej zasady.

VI.Z.2. Aby powiązać wynagrodzenie członków zarządu i kluczowych menedżerów z
długookresowymi celami biznesowymi i finansowymi spółki, okres pomiędzy przyznaniem
w ramach programu motywacyjnego opcji lub innych instrumentów powiązanych z akcjami
spółki, a możliwością ich realizacji powinien wynosić minimum 2 lata.
Nie ma zastosowania.
Powyższa zasada nie znajdzie zastosowania do Emitenta, gdyż na Datę Prospektu Spółka nie
prowadzi żadnego programu motywacyjnego. W przypadku, gdy Emitent wprowadzi
program motywacyjny, Spółka rozważy możliwość stosowania tej zasady.

Podstawa prawna:

par. 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Unimot Spółka Akcyjna przekazuje raport dotyczący niestosowania zasad szczegółowych zawartych w zbiorze "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016"

Osoby reprezentujące Spółkę:

Michał Parkitny, Członek Zarządu