Podpisanie umowy dezinwestycyjnej dotyczącej spółek zależnych prowadzących działalność w obszarze gazu ziemnego

Zarząd UNIMOT S.A. ( „Emitent”) z siedzibą w Zawadzkiem, informuje, że w dniu 31 grudnia 2019 r. podpisana została umowa dezinwestycyjna z Blue Line Engineering S.A. („BLE”), o której mowa w raporcie bieżącym nr 33/2019. Umowa dotyczy przedsięwzięcia realizowanego do tej pory wspólnie z BLE na podstawie umowy inwestycyjnej z dnia 12 lutego 2014 r. (raport bieżący nr 6/2014) wraz z późniejszymi aneksami.

Zgodnie z umową dezinwestycyjną, BLE oraz Emitent przeniosły własność udziałów w poszczególnych spółkach:

  • BLE przeniosło na rzecz Emitenta posiadane udziały w spółce UNIMOT System sp. z o.o. („UNIMOT System”) a
  • Emitent przeniósł na rzecz BLE posiadane udziały w Blue Cold sp. z o.o.

Zgodnie z umową dezinwestycyjną Strony dokonały również rozliczenia wzajemnych zobowiązań i należności związanych z dotychczasowym finansowaniem działalności ww. spółek zależnych. Łączna wartość transakcji to 12,64 mln zł. W wyniku rozliczenia transakcji Emitent zapłaci do BLE kwotę 4,0 mln zł.

UNIMOT System zajmuje się dystrybucją i sprzedażą gazu ziemnego do procesów technologicznych, grzewczych, produkcji ciepła i energii elektrycznej. Spółka Blue LNG, poza dystrybucją i sprzedażą gazu, zajmuje się także regazyfikacją.

Podstawa prawna:

art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie MAR)

Osoby reprezentujące Spółkę:

Marek Moroz, Wiceprezes Zarządu