Negocjacje w sprawie nowego terminu rozwiązania umowy inwestycyjnej spółki zależnej dotyczącej inwestycji w spółkę Naturalna Energia sp. z o.o.

Zarząd UNIMOT S.A. („Spółka”, „Emitent”) z siedzibą w Zawadzkiem, informuje, że w dniu 31.12.2021 r. powziął informację o negocjacjach prowadzonych pomiędzy spółką zależną Unimot Energia i Gaz sp. z o.o. („UEiG”) i Naturalna Energia sp. z o.o. („NE”) w sprawie uzgodnienia nowego terminu rozwiązania umowy inwestycyjnej dotyczącej inwestycji w NE oraz zawartych umów sprzedaży udziałów oraz wierzytelności.

Ustalenie nowego terminu ma umożliwić założycielowi nabywającemu udziały i wierzytelności NE pozyskanie środków na ich zakup ze źródeł zewnętrznych. Pierwotny termin upływał dnia 31.12.2021 r.

O ustaleniach podjętych podczas negocjacji Emitent poinformuje odrębnym raportem bieżącym.

O zawarciu warunkowej umowy dotyczącej zakończenia inwestycji w NE Emitent informował 17 grudnia 2021 r. raportem bieżącym nr 39/2021.

Podstawa prawna:

art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie MAR).

Osoby reprezentujące Spółkę:

Filip Kuropatwa, Wiceprezes Zarządu